Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Notesandgifts.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.Notesandgifts.com.
1.2 Door een bestelling bij Notesandgifts.com te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt pas tot stand als Notesandgifts.com uw bestelling heeft geaccepteerd. Notesandgifts.com heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen vijf (5) werkdagen bericht van.
2.2 Alle aanbiedingen van Notesandgifts.com zijn vrijblijvend. Notesandgifts.com heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief handlings -en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van een van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Notesandgifts.com.

3.3 Klarna – Koop nu – Betaal later

Deze voorwaarden voor Betaal later (Klarna) zijn van toepassing tussen jou en Notesandgifts.com waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest.

Als je voor Betaal later van Klarna kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van je bestelling te betalen. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.

Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen!

Kosten en (te) late betaling

Wij rekenen €0 voor het gebruik van Klarna.

Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna  € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna

Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is de website van Klarna beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

3.4 In geval van wanbetaling heeft de Notesandgifts.com behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en/of de incasso uit handen te geven.

3.5 Bij overschrijding van de betaaltermijn, heeft Notesandgifts.com het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen, tenzij door Notesandgifts.com anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Notesandgifts.com zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.3 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Notesandgifts.com te melden.
6.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Notesandgifts.com de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
6.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Notesandgifts.com te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Het door u betaalde bedrag wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen door Notesandgifts.com terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Notesandgifts.com is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Notesandgifts.com, dan wel tussen Notesandgifts.com en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Notesandgifts.com.

Artikel 8. Diversen

8.1 Onverminderd de overige aan Notesandgifts.com toekomende rechten, heeft Notesandgifts.com in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Notesandgifts.com
Tel nr: 06-19860083
KvK-nummer : 24359035